REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.lida.com.pl

I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm. ).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.sklep.lida.com.pl.
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.lida.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
9. Sprzedawca lub Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce – Podmiot prowadzący Sklep Internetowy WWW.SKLEP.LIDA.COM.PL.
10. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.lida.com.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep Internetowy, działający pod nazwą www.sklep.lida.com.pl, prowadzony jest przez Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Morgowa 12, 91 – 223 Łódź, NIP 947 200 27 84, REGON: 386564947,
KRS 00008507710, którego Spółka jest właścicielem.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe bez szczególnych warunków technicznych, tj. wystarczający jest dostęp do Internetu, dysponowanie adresem e-mail oraz standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego może dokonać rejestracji swojego konta.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.lida.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”? ( nie pamiętam jaki jest komunikat ) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Informacje na temat wysyłek znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce WYSYŁKA ( DOSTAWA ).
3. Sklep zobowiązuje się do dostarczania Klientom produktów wolnych od wad.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Dokładne wypełnienie formularza usprawni proces realizacji zamówienia.
6. W przypadku niekompletnych danych w formularzu zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
7. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w zamówieniu lub rezygnacji z niego poprzez formularz kontaktowy ( trzeba go stworzyć zamiast podawania nr telefonu ) lub adres e-mail, podany na stronie Sklepu Internetowego po warunkiem, że nie zostało ono jeszcze podjęte do realizacji.
8. Realizacja zamówienia trwa od 3 do 5 dni roboczych, od chwili otrzymania przez e-sklep e-maila, potwierdzającego dokonanie zamówienia lub w momencie wpłaty należności na konto bankowe Sklepu Internetowego.

9. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, wysyłka może przedłużyć się do 10 dni.

10. Czas dostarczenia przesyłki zależy od formy dostawy.
11. Sklep Internetowy www.sklep.lida.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez firmy kurierskie.
12. Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny więcej niż jeden raz.


VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
2. Ceny produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, znajdujących się w ofercie oraz wycofania produktów ze sprzedaży ( zmian cen oraz wycofanie produktów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji ).
4. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
5. Zamówienia nieopłacone – po wybraniu metody „ płatności za pobraniem” lub przelewem na nr konta bankowego – w ciągu 5 dni roboczych będą anulowane.
6. Klient ma możliwość uiszczenia należnej kwoty:
a) przelewem na numer konta bankowego 04 1020 3440 0000 7302 0263 2974,
b) poprzez płatność internetową PayU .

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Klient ma możliwość skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego produktu.
4. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 7.3. termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie ( art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ).
5. Zwrot płatności dokonany zostanie na wskazany w formularzu odstąpienia od umowy nr konta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
6. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm.), jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wówczas zwracane są koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do Klienta.
7. Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie zwraca bezpośrednich kosztów poniesionych przez Klienta przy odesłaniu towaru w celu odstąpienia od umowy.
8 Donna di Rubens LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu ( ów ) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.Warunkami dokonania zwrotu są:
a) towar powinien być nieużywany, czysty oraz pozbawiony zapachów,
b) towar musi posiadać oryginalne opakowanie wraz z nierozpieczętowanym zamknięciem,
c) wraz z towarem należy przesłać dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu,
d) towar musi być zapakowany w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem ( w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki, zostanie ona odesłana na koszt Klienta ),
e) zwrotu towaru dokonujemy na podstawie aplikacji <SZYBKIE ZWROTY>umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego,
10. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot towaru nie zostanie przyjęty.
11. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w momencie odbioru w obecności Kuriera lub po wyjęciu z Paczkomatu i w przypadku uszkodzeń zewnętrznych niezwłocznie zgłosić reklamację do firmy kurierskiej, jak poinformować o tym Sprzedawcę.
12. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy oraz odesłać niewłaściwy produkt. Towar zgodny z zamówieniem zostanie wysłany natychmiast po otrzymaniu zwrotu. Koszty odesłania produktu i nadania ponownie przesyłki ponosi Sprzedawca.

VIII. Wymiana towaru

1. Klient ma prawo wymiany towaru zakupionego w Sklepie Internetowym www.sklep.lida.com.pl w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
2. Warunkami dokonania wymiany są:
a) towar powinien być nieużywany, czysty oraz pozbawiony zapachów,
b) towar musi posiadać oryginalne opakowanie wraz z nierozpieczętowanym zamknięciem,
c) wraz z towarem należy przesłać dowód zakupu oraz wypełniony formularz wymiany,
d) towar musi być zapakowany w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem ( w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki, zostanie ona odesłana na koszt Klienta ),
e) towar należy odesłać na własny koszt przy pomocy aplikacji <SZYBKIE ZWROTY>umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.
3. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków Sprzedawca nie dokona wymiany towaru.
4. Po odesłaniu towaru, w celu jego wymiany należy złożyć nowe zamówienie w Sklepie Internetowym: www.sklep.lida.com.pl , umieszczając w polu UWAGI informację, iż Klient dokonuje wymiany, podając nr poprzedniego zamówienia ( nr zamówienia, w którym wymieniany towar został zawarty ).
5. Należy uiścić opłatę, wynikającą z kosztów transportu wymienionego towaru oraz ewentualną dopłatę, jeżeli wybrany produkt jest droższy od pierwotnie zamówionego.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Zakupiony towar, dotknięty wadą fabryczną podlega reklamacji.
2. Reklamacja towaru powinna zawierać:
a) okoliczności stwierdzenia wady produktu,
b) opis wady,
c) datę wystąpienia wady,
d) żądanie klienta.
3. Z reklamacją towaru mamy do czynienia wtedy, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu, a nie nieprzemyślany zakup.
4. Paragon nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym zakup, na podstawie którego klient może złożyć reklamację. Jeżeli klient nie posiada paragonu - zgubił go lub nie chce ich zbierać, może potwierdzić zawarcie transakcji, przedstawiając wyciąg z historii operacji na rachunku bankowym, jeśli za towar płacił kartą płatniczą. Paragon nie jest konieczny do złożenia reklamacji.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu ( zgodnie bowiem z art. 110 kodeksu, jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu albo czynność prawna oznacza termin -oznacza, czyli wskazuje jakiś termin- nie określając sposobu jego obliczenia, wtedy też stosuje się przepisy kodeksowe;
tym samym termin 14 dni na odpowiedź reklamacyjną będzie obliczany zgodnie z tymi regułami; w art. 111 k.c., który wskazuje, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia - jeżeli zaś początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, złożenie reklamacji, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym nastąpiło zdarzenie).
6. Czas rozpatrzenia reklamacji został określony w art. 561(5) k.c. będącym jednym z przepisów określającym zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dotyczy on jedynie relacji pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.
7. Podstawą do złożenia reklamacji jest wada fizyczna produktu, w szczególności jeżeli:
a) produkt nie ma właściwości, które produkty tego rodzaju powinny posiadać ze względu na swój cel i przeznaczenie,
b) produkt nie ma właściwości, o których klienta zapewniał sprzedawca,
c) sprzedawca wydał klientowi produkt niepełny.
8. Wada prawna jest również podstawą do złożenia reklamacji towaru. Wada prawna ma miejsce, gdy sprzedawana rzecz nie należy do sprzedawcy, jest własnością osoby trzeciej.
9. 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy każdego pisma wysłanego przez konsumenta - Klienta, a jedynie pisma zawierającego jedno z żądań wskazanych w art. 561(5) k.c., tj. żądanie wymiany rzeczy, żądanie usunięcia wady, żądanie obniżenia ceny. Ponadto powyższy przepis nie przewiduje identycznego skutku jeśli konsument w reklamacji zawrze oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
10. Gdy do towaru został dołączony ważny dokument gwarancyjny, wówczas należy dokonać wyboru, czy złożyć reklamację u Sprzedawcy, czy skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, wówczas reklamacja składana jest u gwaranta. Należy pamiętać o jednym: korzystając z ustawy o sprzedaży konsumenckiej – to konsument dokonuje wyboru uprawnienia, natomiast korzystając z gwarancji – to gwarant decyduje o wyborze naszego uprawnienia.
11. Reklamacja może być również nieskuteczna, gdy zostaną umieszczone w niej alternatywne żądania.
12. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie rodzi dla Sprzedawcy bardzo poważny skutek w postaci niewzruszalnego domniemania, że uznał on roszczenie kupującego.
13. Klient będzie mógł skorzystać z domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeśli została ona stwierdzona w ciągu roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od chwili, gdy towar wykazał swoją wadliwość. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień, co oznacza, że sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.
14. Klient ma prawo zażądać zwrotu gotówki za wadliwy towar.
15. Reklamowany Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu.
16. Wraz z towarem należy przesłać dowód zakupu ( wspomniana możliwość wyboru ) oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.
17. Towar musi być zapakowany w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem ( w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki zostanie ona odesłana na koszt Klienta ).
18. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wydanych przez siebie materiałach informacyjnych do nowej ustawy („Zakupy przez Internet”) wskazuje, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt wysłania reklamowanego towaru do Sprzedawcy pokrywa konsument. Ustawa mówi o rzeczy wadliwej: „Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą […]”. Konsument ma obowiązek dostarczenia na koszt sprzedawcy wadliwej rzeczy. Jeśli rzecz nie będzie wadliwa i reklamacja z tego powodu nie zostanie uwzględniona – przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów dostawy reklamowego towaru.
19. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można kierować na adres e-mail: sklep@lida.com.pl.
20. Towar należy odesłać przy pomocy aplikacji <SZYBKIE ZWROTY>umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego, wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu.

X. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego punktu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
- wprowadzenia nowych usług, związanych ze Sklepem,
- zmian sposobów dostawy lub płatności,
- modyfikacji ścieżki zakupowej,
- zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
2 W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3 Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie konta oraz nie będzie mógł złożyć Zamówienia w ramach Sklepu.
4 Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.lida.com.pl.

Adres do korespondencji: donnadirubens@lida.com.pl


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie